Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:

Eat.Pure.

Natanni Mylena

Ondernemingsnummer: 0546638451

BTW-nummer: BE0546638451

E-mail: info@maryluce.be 

 Artikel 2 - Toepasselijkheid

 2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van mar.y.luce  via de webshop (e-commerce website) zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij mar.y.luce hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert de consument de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden.

 Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van mar.y.luce zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. mar.y.luce behoudt uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kan de consument geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

3.4. De getoonde artikelen, kleuren, maten, pasvormen en beschrijvingen via de webshop, brochures en sociale media in naam van mar.y.luce, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.5. mar.y.luce accepteert geen bestellingen:

- van personen onder de 18 jaar, indien de consument geen 18 is, vragen we de consument om de bestelling door de ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

- indien mar.y.luce de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. mar.y.luce is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien mar.y.luce bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt mar.y.luce dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door mar.y.luce per e-mail is bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijzen en kosten

 4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.3. De verzendingskosten zijn aangegeven wanneer je gaat afrekenen.

4.4. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

4.5. De in artikel 4.3 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

 

Artikel 5 - Betaling

 5.1. mar.y.luce kan enkel betaling via de betaalmodules aanvaarden die vermeld staan op de website.

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u mar.y.luce het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. mar.y.luce schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag - uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.

5.4 Na ontvangst van de gehele betaling verzendt mar.y.luce de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van mar.y.luce totdat de gehele betaling is ontvangen.

 

 Artikel 6 - Levering

 6.1. mar.y.luce levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 21 dagen - af op het adres zoals door de consument bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal mar.y.luce de consument daarover binnen 14 dagen nadat de bestelling geplaatst is, informeren. mar.y.luce heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

6.3 Algemene retour voorwaarden

- Op maar gemaakte headwear kan niet geruild worden, noch een terugbetaling. Alles wat handgemaakt wordt, is speciaal voor de consument gemaakt en dus niet verkoopbaar aan andere.
- Je meldt jouw retour binnen 14 dagen na ontvangst aan.
- Jouw retourzending is binnen 14 dagen na aanmelding bij ons bezorgd.
- De items zijn ongewassen en ongebruikt.
Wanneer jouw order niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen we jouw retour helaas niet accepteren. Retouren buiten de retour termijn worden niet behandeld.

- Als er iets mis is met de levering van jouw order of met de artikelen zelf, neem aub eerst contact op met mar.y.luce Stuur een foto mee van het eventuele mankement. Wacht altijd met retourneren tot je een reactie van ons hebt ontvangen. Klachten kunnen achteraf niet in behandeling genomen worden. De retourkosten zijn voor de consument, tenzij mar.y.luce anders bepaald. 

Jouw retour aanmelden
1. Mail mar.y.luce om te melden dat je een retour gaat doen en de reden.
2. Verpak de items netjes zoals je het hebt ontvangen. 
3. Stop de items in jouw retourpakje en plak het dicht. Voeg de pakbon of briefje met jouw gegevens bij.
4. Plak het retourlabel op het pakje. De oude adressticker mag niet zichtbaar zijn.
5. Breng het pakje weg naar Bpost

  

Artikel 7 - Herroepingsrecht.

7.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd, behalve bij de handmade headwear, deze kan men niet retourneren.

7.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

7.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”, beschikbaar op deze website. De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan mar.y.luce De consument draagt de kosten voor de retourzending.

7.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.

7.5 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag inclusief de aan mar.y.luce betaalde verzendkosten terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.6. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, niet de verzendkosten.

7.6 mar.y.luce zal binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (inclusief de eventuele standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren.

7.7 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

  • Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
  • Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade en/of gebrek te herstellen;
  • De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
  • De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd
  • Bij handmade headwear

Artikel 8 – Overmacht

8.1 mar.y.luce heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat mar.y.luce gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan mar.y.luce kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 9 -  Aansprakelijkheid

9.1 mar.y.luce is niet aansprakelijk voor indirecte schade. We zullen alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij mar.y.luce, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.2 Bij mar.y.luce ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door mar.y.luce  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot mar.y.luce. Dit kan door middel van te mailen naar info@maryluce.be